top of page

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající
Internetový obchod na adrese www.electricbikers.cz, provozovaný fyzickou podnikající osobou Jakubem Karlíčkem,
IČO: 05607892, se sídlem Brechtova 829/14, Praha 4, 149 00 zapsaného v živnostenském rejstříku,
bankovní spojení: 1410995025/3030

Kupující
Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodávajícím.

 

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou platné a účinné od 1.8.2021. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou cyklistické dresy, rukavice, volnočasové oblečení, doplňky a další související zboží specifikované ve webovém rozhraní.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Obsahuje-li Kupní smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto Obchodních podmínek, má přednost znění Kupní smlouvy.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Prodávající upozorňuje, že odstíny barev fotografií jednotlivých produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.

Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. 
K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není
v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího. 
Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.

 

Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů a fotografií Prodávajícího nebo dalších firem, není-li
v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávku může Kupující vytvořit na stránkách internetového obchodu prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané objednávky Prodávajícímu. Formulář objednávky obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které Kupující vloží do elektronického nákupního košíku, o způsobu úhrady kupní ceny za zboží, o požadovaném způsobu doručení zboží
a o nákladech spojených s dodáním zboží a o požadovaném místě dodání.

V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Odesláním objednávky potvrzuje Kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

 

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. e-mailem nebo telefonicky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud tak Kupující neučiní, hledí se na objednávku, jako by nebyla nikdy doručena.

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ, ZPŮSOB DOPRAVY A PLATBY

Dodací lhůta zboží
Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu nebo bankovním převodem po dokončení objednávky prodávající odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

Minimální dodací lhůta jsou 4 týdny od připsání platby převodem nebo odeslání objednávky v případě dodání zboží osobním převzetí a platbou v hotovosti na místě převzetí.

Doprava a dodání zboží
Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Prodávající nabízí dodání zboží prostřednictvím:
- PPL
- osobní převzetí na výdejním místě provozovatele nebo na smluveném místě,
104 00 Praha 22 nebo na jiném místě, dohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo přičíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno
v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Jakékoliv nesrovnalosti oznámí Kupující také Prodávajícímu buď telefonicky na
tel.: +420 603 886 071 nebo emailem na adresu: highvoltage.czech@gmail.com 
Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít. Pokud si Kupující neodebere objednané Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje,
že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. 
Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží (především náklady dopravné, skladné apod.).

Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím, může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce dle předchozího odstavce. Zaslání zboží do zemí mimo Českou republiku bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.

 

Platba
Prodávající nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

- Bezhotovostně převodem na 1410995025/3030
Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 - Bezhotovostně platební kartou
Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena
z účtu kupujícího.

 

- Hotově při osobním odběru na výdejním místě provozovatele nebo na jiném místě, dohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují poštovné ani balné.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku - fakturu.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy Kupujícím
Kupující, který je spotřebitelem, je dle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn bez uvedení důvodu od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání zboží v rámci několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář pro Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Prodávajícího Penízovková 202, 104 00 Praha 22
či na adresu elektronické pošty Prodávajícího highvoltage.czech@gmail.com

Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud toto již není možné (např. pokud zboží bylo zničeno), je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nemůže být vydáno.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit zboží v původním obalu nebo v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, čisté, v úplném a nepoškozeném stavu a včetně veškerých etiket od výrobce a veškerého příslušenství, které bylo Kupujícímu dodáno spolu se zbožím.

Je-li vrácené zboží poškozeno nebo opotřebováno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej proti nároku Kupujícího na vracení kupní ceny za zboží.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek, nese Kupující náklady na vrácení zboží zpět k Prodávajícímu a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Odstoupení od smlouvy Prodávajícím
V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím.
V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Prodávající má právo od Kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v případě, že po uzavření Kupní smlouvy dojde z objektivního důvodu k nemožnosti dodání zboží, a tedy nemožnosti řádného plnění Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. V případě,
že Kupující již v tomto případě zboží uhradil, vrátí mu Prodávající zaplacené finanční prostředky v plné výši bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 

 

6. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 
Práva a povinnosti
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy, Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu,
po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

Ustanovení § 2165 Občanského zákoníku ohledně odpovědnosti Prodávající za vady se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl,
že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího, a to konkrétně zejména osobně v sídle Prodávajícího,
nebo telefonicky na čísle +420 603 886 071 či elektronickou poštou na adrese highvoltage.czech@gmail.com

 

Reklamace
Spolu s reklamovaným zbožím je Kupující při uplatnění reklamace povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, kontaktní
e-mail a telefonní číslo, číslo objednávky nebo faktury, datum reklamace, obsah a řádné odůvodnění reklamace včetně popisu vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Vratkový formulář
Dále je Kupující spolu s reklamovaným zbožím povinen předložit kopii dokladu o koupi zboží.

Kupující je povinen doručit reklamované zboží Prodávajícímu kompletní a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Nebezpečí škody na zboží nese až do jeho doručení Prodávajícímu Kupující.

Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající od Kupujícího obdržel reklamované zboží.

Prodávající potvrdí písemnou formou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Na stejnou e-mailovou adresu pak Prodávající Kupujícího informuje také o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Nemá-li zboží stanovené vlastnosti dle tohoto článku Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou,
má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

Kdo má právo podle § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Sjednání delší lhůty je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím v odůvodněných případech. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz ,

email:adr@coi.cz

 
V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

 

GPDR

Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679.

 

Zásady ochrany osobních údajů – zde 
 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním Obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání Obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, jehož aktuální plné znění je k dispozici zde (proklik na ten samý formulář –  ten připravím)

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést
a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího,
může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.8.2021.

Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Praze, dne 1.8.2021

bottom of page